קבוצת דירוג מקוריות

אתר זה משמש לדירוג מקוריות של מסמכים כתובים בעברית.
הקבצים המוגשים יכולים להיות בכל פורמט תקני.

מנוע החיפוש שבאתר משווה את המסמך שהוגש אל מול מאגרי עבודות ומול אתרים באינטרנט.
בעזרת אלגוריתם ייחודי האתר מדרג את מקוריות המסמך.
התוצאה היא ציון דירוג מקוריות של המסמך הנבדק.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות ל - CustomerService@originality.co.il