מדיניות הפרטיות – מערכת דרוג מקוריות מסמכים

קבוצת דרוג מקוריות בע"מ (להלן: "מפעילת המערכת") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת לדירוג מקוריות מסמכים (להלן: "המערכת") ובאתר מפעילת המערכת, בכתובת www.originality.co.il (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ובמערכת. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת המערכת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ובמערכת, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ובמערכת. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר כנהוג בעברית, שהיא שפה מגדרית.


מידע שנאסף במהלך השימוש באתר ובמערכת


בעת השימוש שלך באתר ו/או במערכת, עשויה מפעילת המערכת לאסוף מידע ביחס לנוהגיך בעת השימוש באתר ו/או במערכת, לרבות תוכן שטענת ו/או מסרת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ו/או למערכת ועוד. בנוסף, מפעילת המערכת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר והמערכת, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באלו.

השימוש במידע


הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר ובמערכת, יישמרו על-ידי מפעילת המערכת. במידע זה ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר והמערכת ובכלל זה הפקת דו"ח מקוריות והצגתו בפני המורשים לכך במוסד בו הנך לומד.
  • אם תפר את תנאי השימוש במערכת, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או המערכת, או בקשר איתם, פעולות הנחזות על ידי מפעילת המערכת כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • אם יתקבל בידי מפעילת המערכת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת המערכת.
  • בכל מקרה שמפעילת המערכת תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • מפעילת המערכת תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר ובמערכת לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת המערכת, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • מפעילת המערכת רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת המערכת וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך.
  • אם מפעילת המערכת תארגן את פעילותה או את פעילות האתר/המערכת במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


אבטחת מידע


מפעילת המערכת מיישמת באתר ובמערכת כלים ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שכלים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילת המערכת לא מתחייבת שהשירותים שהיא מספקת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת המערכת משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מפעילת המערכת תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים ממפעילת המערכת. מידע הדרוש למפעילת המערכת לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר ו/או במערכת - יוסיף להישמר על ידי מפעילת המערכת על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מפעילת המערכת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילת המערכת לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות


מפעילת המערכת רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר ו/או בעמוד ייעודי במערכת. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.