תנאי השימוש במערכת דרוג מקוריות מסמכים

ברוכים הבאים ל- "Originality" – מערכת לדירוג מקוריות מסמכים (להלן: "המערכת"). המערכת מנוהלת ומופעלת על-ידי א.ע מקוריות בע"מ, שכתובתה רח' יוחנן הסנדלר 6, כפר סבא (להלן: "מפעילת המערכת"). השימוש במערכת ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים שהיא מאפשרת - לרבות טעינת מסמכים לבדיקת מקוריות - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים החולשים על השימוש במערכת, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש במערכת (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע מהשימוש במערכת.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש במערכת, בתכניה ובשירותיה, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש במערכת, בין באמצעות רשת האינטרנט (לרבות אתר מפעילת המערכת בכתובת www.originality.co.il) ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר כנהוג בעברית, שהיא שפה מגדרית.

בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אודות מערכת Originality


המערכת - המשמשת לדירוג מקוריות מסמכים - מיועדת בעיקר, אך לא רק, לשימוש מוסדות אקדמיים ומוסדות לימוד אחרים (להלן: "המוסדות"). המערכת קולטת עבודות אקדמיות או מסמכים טקסטואליים אחרים (להלן: "העבודות") המוגשים אליה, או באמצעותה, על-ידי תלמידים ו/או סטודנטים ו/או על-ידי המוסדות עצמם ועובדיהם.

המערכת מתקננת את העבודות המוגשות באמצעותה ושומרת את המסמך המתוקנן ונתוניו במאגר המידע של המערכת (להלן: "מאגר המידע"). בתהליך התקנון, עשויה המערכת להשמיט מהעבודות נתונים כגון שמות, מספרי ת.ז., מילים מקובלות בשפה, מילים קצרות וכיו"ב. לאחר מכן, משווה המערכת בין העבודה שהוגשה לבין מאגר העבודות במאגר המידע. מאגר המידע עשוי לכלול עבודות קודמות שהוגשו באותו מוסד, עבודות שהוגשו במוסדות אחרים, מידע מרשת האינטרנט ו/או ממקורות נוספים וכיו"ב.

בסיום ההשוואה, מפיקה המערכת דו"ח מקוריות המיועד לעיניהם של בעלי תפקידים במוסד בו הותקנה המערכת, בעיקר לצורך גילוי העתקות וגניבות ספרותיות בעבודות אלו. דרגת הדמיון הנבחנת וקריטריונים נוספים למדידת מקוריות העבודות, נתונים לשיקול דעתם של המוסדות.

טעינת העבודות למערכת עשויה להתבצע במספר דרכים, לרבות בטעינה ישירה על-ידי המשתמש המגיש את העבודה - באמצעות תוכנות ייעודיות המותקנות במוסדות ו/או באמצעות אתר המערכת, בכתובת www.originality.co.il (להלן: "האתר"). אפשרות נוספת להגשה היא במישרין באמצעות עובדי המוסדות שבמסגרתם הוגשו העבודות (מזכירות הסטודנטים, חדר העבודות וכיו"ב).

למפעילת המערכת מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו במערכת, לרבות היקף התכנים במאגר המידע, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם במערכת.

השימוש במערכת


הנך רשאי להשתמש במערכת, בתכניה ובשירותיה, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש במערכת באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת המערכת לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):

 • הנך רשאי להשתמש במערכת ובשירותיה למטרות שאינן מסחריות בלבד. מובהר כי השימוש לצרכים אקדמיים מותר. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך המערכת, לרבות בכל תוכנה ו/או מערכת אחרת ו/או באתרי אינטרנט, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת ו/או מאגר המידע. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהמערכת.
 • אין להציג תכנים מהמערכת בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהמערכת בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם במערכת או מחסירים מהם תכנים כלשהם.
 • אין לקשר לאתר, למערכת ולתכניה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר (לרבות המערכת), שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר ו/או המערכת. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר ו/או מהמערכת, במנותק מדפי האינטרנט ו/או עמודי המערכת שבהם הם מופיעים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ו/או במערכת, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן - על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.


מפעילת המערכת לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ו/או במערכת ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת המערכת בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

מובהר כי השימוש במערכת עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, כפי שיוגדרו על-ידי המוסדות המשתמשים בה.

רישום למערכת


השימוש במערכת, הגשת עבודות באמצעותה וכן צפייה בדו"חות המקוריות שמפיקה המערכת - טעון הרשמה. תוכל להשתמש במערכת לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים. אין למכור או להעביר בדרך אחרת את זכות השימוש במערכת לצד שלישי כלשהו.

בעת הרישום למערכת נבקש ממך למסור פרטים מזהים, כגון: שם מלא, המוסד בו הנך לומד, הקורס במסגרתו מוגשת העבודה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במערכת ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. בכל עת, תוכל לעדכן את פרטיך ואת העדפותיך האישיות באמצעות שימוש בכלים שהמערכת מעמידה לרשותך בעמודי הניהול, כפי שיהיו מעת לעת.

הפרטים שתמסור בעת ההרשמה למערכת יישמרו על-ידי מפעילת המערכת. מפעילת המערכת לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות , המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בנוסף, בעת הרישום למערכת יתכן ותתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה למערכת. מפעילת המערכת רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

מפעילת המערכת רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת המערכת לבטל את רישומך לשירותיה, או לחסום את גישתך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה למערכת מסרת במתכוון פרטים שגויים.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת המערכת או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת המערכת.
 • אם השתמשת באתר ו/או במערכת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או את תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר ו/או המערכת.
 • אם לא השתמשת בשירותי המערכת במשך תקופה רצופה העולה על 6 חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני.
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם למערכת או להמשיך את השימוש בשירותיה בכך דרך שהיא.
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.


עבודות המוגשות באמצעות המערכת


כאמור לעיל, המערכת קולטת עבודות אקדמיות או מסמכים טקסטואליים אחרים המוגשים אליה, או באמצעותה, על-ידי תלמידים ו/או סטודנטים ו/או על-ידי המוסדות עצמם ועובדיהם. בעת מסירת ומשלוח עבודות למערכת, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהמשלוח כאמור. עליך להקפיד שהתכנים שתשלח יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשגר באמצעות שירותי המערכת את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת המערכת ו/או לשירותיה.


מפעילת המערכת רשאית לסרב לקבל, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת, בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותי המערכת, במשתמשיה, במפעילת המערכת או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת המערכת תהיה רשאית גם למנוע ממך לשגר תכנים נוספים למערכת. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת המערכת לפי כל דין.

פרטיות


מפעילת המערכת מכבדת את פרטיותך בעת השימוש במערכת. מדיניות הפרטיות העדכנית של המערכת נמצאת בכל עת כאן , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים


מפעילת המערכת עשויה להציב באתר ו/או במערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

מפעילת המערכת לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ו/או במערכת מטעם צדדים שלישיים. מפעילת המערכת אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר ו/או במערכת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או במערכת יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת המערכת איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או במערכת, או ירכשו באמצעותן.

קישורים באתר


ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת המערכת, או מטעמה ומפעילת המערכת איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעילת המערכת לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת המערכת אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילת המערכת איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני


כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, במערכת, במאגר המידע, בשירותים המוצעים באלו ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים במערכת ובאתר) הינן של מפעילת המערכת בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת המערכת להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת המערכת או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מובהר כי למוסדות שיתקשרו מול מפעילת המערכת לצורך הסדרת השימוש במערכת, יוענק רישיון לא ייחודי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה וללא אפשרות למתן רישיונות משנה ביחס למערכת. תנאי הרישיון כאמור יוסדרו בנפרד ובמפורש בין מפעילת המערכת וכל אחד מהמוסדות.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר ו/או במערכת (ככל שישנם) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

מפעילת המערכת אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר ו/או משגר באמצעות המערכת, לרבות העבודות. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר ו/או שולח ו/או משגר עבודות ו/או כל תוכן אחר באמצעות המערכת, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם באמצעות המערכת. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מפעילת המערכת לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוכן שמסרת באמצעות המערכת ומתחייב לשפות את מפעילת המערכת בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

ידוע לך כי העבודות ו/או התכנים שתגיש ישמרו במאגר המידע ויבדקו מול עבודות ו/או תכנים אחרים המצויים בו והנך נותן את הסכמתך לכך באופן בלתי חוזר. כמו כן, הנך מצהיר ומאשר כי בדיקת העבודות ו/או התכנים שתמסור באמצעות המערכת נועדו, בין היתר, לשם הפקת דו"ח מקוריות, שיבדוק את מידת המקוריות של התכנים שמסרת מול תכנים אחרים במאגר. דו"ח המקוריות שיופק יימסר לבעלי תפקידים שיוגדרו על-ידי המוסדות המשתמשים במערכת.

במסירת ו/או משלוח התכנים והעבודות באמצעות המערכת אתה מקנה למפעילת המערכת רישיון-חינם בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים בכל דרך לצורך השוואות לעבודות אחרות במוסד הלימודים ומחוצה לו ובדיקת מקוריות ואותנטיות של התכנים. הבעלות על הקנין הרוחני וזכויות היוצרים נשמרות לך.

אחריות


בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת המערכת, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש במערכת, באתר ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת המערכת לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, המערכת וכל תוכן ושירות בהם. בפרט, מפעילת המערכת לא תשא בכל אחריות ביחס לכל פעולה או הליך שעשויים לנקוט המוסדות כלפיך, בהתבסס על-דו"ח המקוריות שתפיק המערכת ביחס לתכנים שהגשת באמצעותה.

התכנים והשירותים באתר ובמערכת ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ו/או מוסד. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת המערכת בגין תכונות האתר, המערכת והשירותים הניתנים בהם, לרבות ביחס ליכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילת המערכת אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר ו/או המערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת המערכת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת המערכת או אצל מי מספקיה.

שיפוי


הנך מתחייב לשפות את מפעילת המערכת, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה והמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת המערכת, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת באמצעות המערכת ו/או האתר, או כל שימוש שעשית בשירותיהם.

שינויים באתר ובמערכת


מפעילת המערכת יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או המערכת, מראם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באלו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת המערכת בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינוי במסמכים המחייבים


מפעילת המערכת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בעמוד ייעודי במערכת.

דין וסמכות שיפוט


על השימוש במערכת, באתר ובשירותים הניתנים בהם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים ו/או מהשימוש באתר ו/או במערכת הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

המחאה


העבירה מפעילת המערכת את זכויותיה באתר, במערכת, או כל חלק מאלו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.